Home > Wpisy > Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne sprawozdawcze zebranie członków stowarzyszenia odbędzie się 3 czerwca o godz.16 na Polanie Trzech Dębów, zapraszamy.

Porządek obrad Walnego Zebrania jest następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Mieczysława von Ossowska
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Powołanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną kworum i zdolności  Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.*
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za 2019r.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2019r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.
 10. Dyskusja nad Sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad uchwałą udzielającą absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego za 2019r.
 13. Przedstawienie planu pracy na 2020 r i podjęcie uchwały w tej sprawie
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zamknięcie obrad.